Generellt anser Gunnar Larsson att marknadsföring på internet inte ska regleras. Aktuella myndigheter, som Konsumentverket, ska i stället fortsätta arbeta med utbildning och rådgivning. Riktlinjer om marknadsföring på internet ”bör vara så tydliga som möjligt”.


här är huvudpunkterna i utredningen
* Konsumentverket bör ”i ett första skede” samverka med företrädare för branschen. Om det inte fungerar på ”frivillig väg” får krav övervägas.
* Personaliserad reklam ”bör inte förbjudas”, det är varken ”möjligt eller önskvärt”. Däremot är det viktigt med ett ”gott” skydd av personuppgifter.
* Konsumenternas möjligheter att styra över reklamen de exponeras för ”måste också öka så att personaliseringen kommer konsumenterna till godo” och plattformar, som Facebook, bör erbjuda funktionerna som behövs.
* Internet of things, sakernas internet, ”torde” omfattas marknadsföringslagens regler om obeställd reklam.
* Problem med dold reklam inte kan lösas med hjälp av lagstiftning. All marknadsföring ska ”utformas och presenteras så att det ”tydligt framgår” att det handlar om marknadsföring. Marknadsföringslagen som den ser ut idag kan tillämpas.  Det är ”viktigt att även framöver arbeta med utbildning till annonsörer som producenter och tillsynsmyndigheten ska ta fram tydliga och lättanvända riktlinjer. Tillsynsmyndigheten ”bör utnyttja sin möjlighet att driva mål i domstol för att skapa praxis”.
* Det ”bör föras in en bestämmelse i marknadsföringslagen att det ska visas ”särskild hänsyn till barns bristande erfarenheter och naturliga godtrogenhet”. Detta ska gälla även andra sårbara konsumenter.
* De (digitala) aktörer/mellanhänder som är involverade i marknadsföringen ska kunna ställas till ansvar.  Typen av uppdrag ”bör påverka graden av ansvar”. Konsumentverket ”bör” utarbeta riktlinjer för mellanhänders ansvar.
* Konsumentverket bör få genomföra kontrollköp under dold identitet (mystery shopper) för att kunna kontrollera att marknadsföringslagen följs.
* Konsumentombudsmannen bör få möjlighet att begära ut uppgifter vid vite.
* Konsumentverket bör få ökade anslag för bland annat tekniska möjligheter för att hålla koll på det förändrade reklamlandskapet.
* Marknadsstörningsavgiftens nivå bör ses över, den framstår ”som allt för låg.