Utredningen tillsattes i juli 2014, med uppdraget att föreslå hur EUs tobaksdirektiv kan genomföras. I februari gav den nuvarande regeringen ett tilläggsdirektiv till utredaren om att också titta på om det finns skäl att införa neutrala tobaksförpackningar i Sverige, som det gjorts i andra länder som Australien.
 
Tanken är att cigarettpaketen ska vara standardiserade och inte prydas med några logotyper eller varumärken, utan istället ha stora varningsbilder.
 
Kritiker har tidigare varnat för att ett sådant förslag hotar yttrandefriheten.
 
Nu flaggar den särskilde utredaren Göran Lundahl för att en grundlagsändring behövs.
 
I en skrivelse till socialdepartementet konstaterar han att ”det finns skäl som talar för att Sverige bör införa neutrala tobaksförpackningar”, men att det finns konflikter som bör lösas.
 
”En reglering som helt styr förpackningens utseende” skulle ”komma i konflikt med i vart fall tryckfrihetsförordningens (1949:105) nuvarande bestämmelser”, skriver han.
 
Utredaren har dock inte haft i uppdrag att lämna förslag till grundlagsändringar.