Det är regeringen som i onsdags beslutade om att låta Statskontoret kartlägga hur myndigheter arbetar för att förebygga korruption.
 
Statskontoret ska också analysera behovet av förändrade arbetssätt.
 
I beslutet hänvisar regeringen till det senaste årets rapporter från Riksrevisionen men också ESO och Transparency International som bland annat pekat på att frågan om korruption fått för liten uppmärksamhet i Sverige och att myndigheternas förebyggande arbete behöver stärkas.
 
”Det underlag som finns om myndigheternas arbete mot korruption behöver breddas med underlag från fler myndigheter. De olika förutsättningar som finns i verksamheter av olika karaktär och med olika inriktning behöver belysas närmare. Såväl risker som motåtgärder behöver analyseras för olika typer av myndigheter och verksamheter”, skriver regeringen.