Av Statens Fastighetsverks hemställan till regeringen framgår att det är tre fastigheter som myndigheten vill avyttra.
 
Kungliga Myntet 1, i Stockholms kommun som inte behöver ägas av staten av kulturhistoriska skäl, enligt Statens Fastighetsverk. Fastigheten har bokfört värde på 233 miljoner kronor, marknadsvärdet uppskattas till 382 miljoner.
Samma sak gäller även för Kungliga musikaliska akademien på Ladugårdsbron 14 med ett marknadsvärde på 367 miljoner samt för Nummerlotteriets hus, i kvarteret Cepheus som värderas till 71 miljoner kronor.

Tonchi Percan