Den parlamentariska Överskottsmålskommittén har i dag överlämnat sitt betänkande kring målet för den offentliga sektorns sparande till regeringen.
 
här är huvudförslagen
* Överskottsmålet sänks från 1 till en tredjedels procent av bnp över en konjunkturcykel från 2019.
* Ramverket kompletteras ett riktmärke för den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld (Maastrichtskulden) på 35 procent av BNP.
* Uppföljningen av överskottsmålet skärps genom en tydligare definition av en målavvikelse och plan för att återgå till målet vid avvikelse.
* Finanspolitiska rådet får en tydligare roll i uppföljningen  av överskottsmålet.
* Överskottsmålet ska ses över varannan mandatperiod.
* Ett brett politiskt stöd för framtida förändringar av överskottsmålet ”bör eftersträvas”.
* Det ska fastställas ”tydliga principer” för hur vissa förslag/lagförslag med budgetpåverkan hanteras i riksdagens budgetprocess.  Delar av ”principerna” ska lagregleras till 2018.
 
här finns SOU 2016:67