UPPDATERAD. Sveriges kommuner och regioner SKR, vill inte att regeringen ska kunna tvinga fram en flytt av läkemedel och utrustning mellan olika regioner, något som var en av viktigaste anledningarna till att regeringen på mycket kort tid vill ge sig själv rätten att fatta beslut utan att fråga riksdagen. SKR, som en borgerlig majoritet, får stöd från Moderaterna i frågan. KD, V och M kan komma att agera gemensamt mot regeringens förslag på ökade maktbefogenheter.

I sitt remissvar till förslaget till lagtext som ska ge regeringen utökande befogenheter för att hantera corona-krisen, skriver SKR att organisationen: ”avstyrker förslaget att regeringen ska få meddela föreskrifter om omfördelning av läkemedel och annan medicinsk utrustning utöver befintlig reglering på området” och vidare vill SKR ”kraftfullt understryka att myndigheterna inte har kapacitet eller kompetens att hantera omflyttning av resurser mellan regioner och kommuner och att sådana åtgärder inte är ändamålsenliga för att säkerställa tillgång till läkemedel och utrustning”.

Moderaternas gruppledare Tobias Billström har i intervjuer i dag sagt att SKRs besked om omfördelning av läkemedel ska beaktas.

Moderaterna anser också att riksdagens vetorätt måste bli starkare och att beslut ska upphöra automatiskt inom en viss tidsperiod om inte riksdagen har tagit ställning till dem.

Kristdemokraterna kommer att rösta nej till lagförslaget som ska ge regeringen makt och skriver på Facebook att det ”kan vara rimligt att regeringen har rätt att fatta beslut som kan träda i kraft omedelbart. Men riksdagen behöver då ha rätt att i efterhand, inom några dagar, ta ställning till dessa beslut och kunna upphäva dem omedelbart. Detta har Kristdemokraterna framfört utan att regeringen hittills lyssnat”.

Vänsterpartiet hotar att göra gemensam sak med KD och M.

”Om regeringen inte lyssnar på kritiken då kommer vi att kontakta M och KD för att pröva om vi kan lägga fram gemensamma förslag på ändringar”, skriver Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på Facebook.

Vänsterpartiet har framförallt tre invändningar.

* Regeringens ”mycket långtgående möjligheter att ingripa” ”bör avgränsas”.

* Regeringens beslut ”ska omedelbart sändas till riksdagen för beslut” och de ”folkvalda i riksdagen ska alltid, i efterhand, ha sista ordet om förslagen”.

* ”Denna långtgående lagstiftning ska förlängas av riksdagen en månad i taget, inte tre”.