SCB genomför en enkät på uppdrag av Folkhälsomyndigheten bland elever i årskurs 9. Frågorna handlar om om fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol, självbild och relationer. Svaren är anonyma och kan inte kopplas till någon enskild eller skola.

 
 

Linköpings Universitet har begärt ut lista med det nationella urvalet som ska erhålla enkäten Skolans hälsovanor för sitt eget förskningsprojekt “En etnografisk studie om vad psykisk (o)hälsa betyder för unga.

 
 

SCB menar att statistiksekretessen är absolut och ka inte lämnas ut även om uppgifterna har begärts ut för förskningsändamål. Eftersom SCB även avslagit överklagandet är nu upp till regeringen att avgöra saken.