Riksrevisionen har granskat vad regeringen gjort för att skapa ekonomiska förutsättningar för omställningen av försvaret.
 
I en ny rapport riktar nu Riksrevisionen kritik mot både regeringen och Försvarsmakten för att inte ha gjort tillräckligt för att säkra att försvaret i framtiden är planerad, beräknad och finansierad.
 
Enligt Riksrevisionen kommer det även i fortsättningen att krävas rationaliseringar i verksamheten. De grundläggande problemen inom materielförsörjningen återstår dessutom att hanteras.
 
”Vidare bedömer Riksrevisionen att den långsiktiga ekonomiska planeringen har haft en underordnad roll i de olika underlag som togs fram inför inriktningsbeslutet 2009”, skriver Riksrevisionen.
 
Myndigheten manar regeringen att utveckla den ekonomiska uppföljningen av kostnadsstrukturen inom försvaret och att redovisa ekonomiska konsekvenser till riksdagen i samband med större strategiska beslut.
 
”Regeringen bör dessutom utreda förutsättningarna att på lång sikt uppfylla materielbehoven. Försvarsmakten bör utveckla en tydligare redovisning av spårbarheten mellan olika uppgifter och materielbehov samt vidareutveckla sin uppföljning av genomförda rationaliseringar och besparingar”, skriver Riksrevisionen.
 
läs rapporten här