– Vi vill utreda förutsättningarna för hur man ska kunna ha en grön och skattegynnad sparform där kapitalet används till att finansiera gröna projekt, säger klimatminister Isabella Lövin (mp).
 
Hon kan tänka sig både avdragsrätt eller skattereduktion.
 
– Globalt behöver det investeras 90 000 miljarder dollar för en växande befolkning och för växande städer. Vägvalet är om resurserna ska gå till hållbara eller ohållbara investeringar, säger Isabella Lövin och nämner särskilt Nederländerna som ett exempel på land som framgångsrikt har infört gröna sparformer.

utredningens direktiv
* kartlägga hur kapitalmarknaden beaktar miljö- och klimatfrågor.
* analysera om gröna projekt tilldelas investeringar i en omfattning som är ”samhällsekonomiskt optimalt”.
* ta ställning till om skattereglerna bör ändras för att öka incitamenten för sparande där kapitalet ska användas till att finansiera gröna projekt.
* visa fördelarna och nackdelarna med olika alternativ för beskattningen av grönt sparande.
* ge förslag på ett ”heltäckande system med de författningsändringar, inklusive ändringar i det skatteadministrativa regelverket och i andra regelverk, som bedöms nödvändiga”.
Utredningen ska vara klara senast den 31 mars 2020.