Socialdepartementet tillsätter en utredning som ska ser över marknadsföring av  tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter.

Socialdepartementet ska utse en särskild utredare med syftet ”att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering av tobak, e-cigaretter samt tobaksfria nikotinprodukter”.

Utredaren ska reda ut om regelverket kring e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaks- och nikotinfria produkter, behöver skärpas.

Utredningen ska vara klar senast den 31 mars 2021.

”Vi ser att allt fler unga använder e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter, vilket är bekymrande. Det oroar mig att det i nuläget saknas tydlig skyddslagstiftning för vissa av de här produkterna, och därför ska vi nu se över möjligheten att reglera detta. Det är även angeläget att tydliggöra rättsläget när det gäller marknadsföring på internet”, kommenterar socialminister Lena Hallengren (s).

utredningens direktiv
* analysera de svenska reglerna om marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

* analysera och ta ställning till om regelverket kring e-cigaretter och påfyllningsbehållare bör skärpas.

* analysera och ta ställning till hur tobaksfria nikotinprodukter bör regleras.

* analysera behovet av en reglering av tobaks- och nikotinfria produkter som används på ett likartat sätt som tobaksvaror och, om det bedöms lämpligt, lämna förslag på sådan reglering.

* föreslå nödvändiga författningsändringar.

* I uppdraget ingår att analysera hur den svenska regleringen om marknads-föring och sponsring av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare förhåller sig till relevanta EU-regler.

* Det ingår inte i uppdraget att föreslå ändringar i grundlag.