I kölvattnet efter bokmässan i Göteborg tar jag tillfället i akt för att lyfta frågan om läsvanor i befolkningen i allmänhet, och ett klassperspektiv på läsning i synnerhet. Året är 2015 och läsfärdigheter är fortfarande en fråga om klass. Detta trots att skolverkets läroplan på pappret genomsyras av läsfrämjande och jämlikhet.
 
Bokläsningen följer klassmönstren. De ökade sociala klyftor vi ser i Sverige idag förstärker en förlegad tanke om att läsning är en del av ”finkulturen” och inte en självklarhet för alla. Inom LO-kollektivet är andelen arbetare som aldrig läser en bok tre gånger så stor som hos tjänstemannaförbunden, så här kan det inte se ut. Barn som växer upp i hem där föräldrarna aldrig läser går nämligen själva ofta miste om att skaffa sig läsvanan. Det är förkastligt att vi låter detta pågå.
 
Att läsning förblir en klassmarkör som barnen ärver av sina föräldrar kan få oerhörda konsekvenser för samhället i stort. Var fjärde 15-årig pojke saknar grundläggande läsfärdigheter, vilket måste betraktas som ett demokratiproblem.
 
Kampen för ett jämlikt samhälle handlar inte enbart om att utjämna inkomstskillnaderna. Att begreppet klass än idag gör sig gällande i vår vardag har lika mycket att göra med det kunskapsglapp som ytterligare spär på skillnaderna mellan fattig och rik. En utveckling jag fasar för är att arbetare fortsätter vägra att se sig själva som ”läsare”. Följden kan bli att barnen går miste om att skaffa sig god läsförståelse, halkar efter i skolan och sedan får sämre förutsättningar att klara sig på arbetsmarknaden.
 
Jag ser oerhört positivt på att regeringen nu satsar på skolbiblioteken, civilsamhället och en mer jämlik tillgång till kulturen. Jag är dock övertygad om att det krävs större insatser än så för att långsiktigt vända den här utvecklingen.
 
Genom satsningen Läs för mig, pappa, har vi på LO tillsammans med ABF försökt kickstarta våra medlemmar. Att alla pappor måste engagera sig mer i läsning handlar om att skapa manliga förebilder för unga pojkar, för att tidigt etablera en läsvana och rubba föreställningen om att läsning är tråkigt. Arbetarrörelsen är i full gång med ett folkbildande uppdrag, och vi vill uppmuntra fler till att ta upp kampen. Att ta sig tid till läsning. Om inte för vår egen skull, så för framtida generationer.
 
Dan Gabrielsson, ordförande för LO-distriktet i Västsverige