Det är styrelsen i Precis som ställer sig bakom svaret som lyder:


”Vi har alla förfärats över vad som stått att läsa i de berättelser som delats i #sistabriefen-uppropet. Vi vill unisont uttrycka vår avsky för de övergrepp och trakasserier som beskrivs. Ansvaret vilar tungt på arbetsgivarna – och som branschförening vill Precis på de områden där vi har mandat och möjlighet agera genom såväl egna initiativ som genom stöd till våra medlemsföretag.”
Och vidare:
”Det är viktigt för vår bransch att även framgent kunna attrahera de allra skickligaste medarbetarna och därmed verka framgångsrikt som rådgivare till våra kunder. Därför måste vi erbjuda arbetsmiljöer som är fria från trakasserier och som erbjuder alla talanger och kompetenser möjlighet att komma till sin fulla rätt. Alla medarbetare ska ha rätt att bli behandlade med respekt och värdighet i vår bransch. För ett positivt och uthålligt arbete kring dessa frågor krävs engagemang och att frågan tas på allvar. Precis tänker ta sitt ansvar för att bidra till konstruktiva lösningar i vår bransch”.
Precis preciserar även en åtgärdslista. Organisationen tar på sig att:
  • Bjuda in företagsledningarna i medlemsföretagen till en dialog kring diskrimineringslagen och arbete mot sexuella trakasserier.
  • Tydliggöra Precis normer vad gäller trakasserier och diskriminering i den pågående översynen av normerna.
  • Tillföra delar om dessa frågor i det utbildningsmaterial som finns kring Precis normer.
  • Stödja medlemsföretagen med avtal/skrivningar så att de frilansare/underkonsulter som ofta anlitas, och påverkar arbetsmiljön, också omfattas av företagens riktlinjer och policys mot trakasserier och diskriminering.
 
Precis ska också ”omedelbart inleda samtal med övriga bransch- och medlemsorganisationer, däribland Komm och Sveriges Kommunikatörer, för ett branschgemensamt arbete.”