Några andra brister som Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg tar upp i rapporten är att:
 
* ledningen av verket har inte i alla delar en könsuppdelad statistik.
* brist på uppföljning om hur anslag kommer kvinnor respektive män till godo.
* det går inte att genomföra åtgärderna som var planerade för 2012-2015 på grund av resursbrist.
Andelen kvinnor som tar del av lönestöden är 40 procent. Störst skillnad är i deltagandet i offentligt skyddat arbete där 30 procent av kvinnorna deltar. Även andelen kvinnor som tar instegsjobb är bara 30 procent.  När det gäller nystartar jobb är det knappt 40 procent av kvinnor som tar det.
Generaldirektören Mikael Sjöberg skriver att planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov de närmaste åren 2016-2018.
Handlingsplanen ska också beskriva hur jämställdhet ska integreras i myndighetens verksamhet.
En rapport om hur handlingsplanen lyckats kommer att lämnas till regeringen 22 februari 2018.
Förutom handlingsplanen efterlyser Mikael Sjöberg även en kommunikationsplan för att få genomslag i organisationen.
Mikael Sjöberg skriver också att det har saknats ett tydligt åtagande från högsta ledningen när det gäller att utveckla och införa jämställdhetsintegrering.