Moderaternas förslag består av felar:
 
”skärpt straff för alla våldtäktsbrott”
Våldtäkt och våldtäkt mot barn ska leda till fängelsestraff på 3-7 år. Minsta straff för våldtäkt mot barn höjs från två till tre år i fängelse, grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn bestraffas med 5-8 år, enligt Moderaternas förslag. Synnerlig grov våldtäkt och grov våldtäkt ska ge fängelsestraff på 7-10 år. Minsta straff ligger därmed ett år över förslaget från sexualbrottskommittén.

”skärpt straff för grovt sexuellt ofredande”
Här föreslår Moderaterna en ny rubricering för ”vissa former av sexuella ofredanden” med en högre straffskala med minst nio månader och mest tre års fängelse.

”bättre brottsutredningar”
En åklagare alltid vara förundersökningsledare i sexualbrottsärenden. Särskilda grupper i samtliga polisens sju regioner ska vara specialiserade på sexualbrott. Videoförhör ska kunna göras med målsägande i sexualbrottsmål i anslutning till brottet och det inspelade förhöret ska kunna användas som bevisning i en rättsprocess.

”tydligt brottsofferperspektiv”
Skadestånden ”bör höjas avsevärt”. Preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn ska avskaffas och för övriga sexualbrott skärpas. Alla som utsatts för ett sexualbrott ska kunna få ett målsägandebiträde ”tidigare” under processen och kraven målsägandebiträdena ska skärpas.

”kränkande fotografering”

Moderaterna skriver: ”Bestämmelsen om kränkande fotografering bör utvärderas i syfte att säkerställa att den omfattar fler situationer”


”bättre brottsförebyggande arbete”
Enomfattande studie” ska ligga till grund för förändrad lagstiftning som utformning av informationsinsatser och andra åtgärder som förebygger brott. Myndigheter ska sprida information om sexualbrott. Privata och ideella initiativ ska stödjas.