Världshandeln kan minska utsläppen av växthusgaser. Därför är det ett misstag  att i miljöns namn motverka den internationella handeln, skriver nationalekonomerna Rikard Forslid och Mark Sanctuar på DN Debatt.

De hänvisar till ny forskning som ska visa att den globala produktionen ”måste vara så effektiv och att då har handeln en viktig roll”.

Rikard Forslid och Mark Sanctuar tycker att forskningen på flera punkter talar för att världshandeln inte säkert påverkar klimatet negativt. Det två forskarna nämner i artikeln på DN Debatt, bland annat:

* Det är ”mycket tydligt i data från Sverige och andra länder att exporterande företag är renare än icke-exportörer, det vill säga att de i genomsnitt har lägre utsläpp av växthusgaser per producerad enhet än icke-exportörer”.

”Exportörerna är också mer produktiva, och produktiva företag tenderar att vara renare.”

”Importen från utlandet leder till att mindre och lågproduktiva inhemska företag slås ut, och dessa företag tenderar att ha högre utsläpp per producerad enhet. ”

”Det är inte säkert att det är transporterna som egentligen är problemet eftersom en lång transport med ett miljövänligt transportmedel kan vara bättre för miljön än en kortare transport med ett smutsigt transportmedel”.