DEBATT. Konsumentverket ”tycks bortse från vem som är lagstiftare” när myndigheten väcker talan i marknadsdomstolen mot e-handlare (Snusbolaget) i ”direkt konfrontation med riksdagens beslut”. Det skriver Lars Hjälmered (m) ordförande i näringsutskottet och Helena Lindahl (c) ledamot i näringsutskottet.

Det är drygt ett år sedan riksdagen gav regeringen uppdraget att ta fram ett lagförslag som inte diskriminerar e-handeln vad gäller regler för marknadsföring av snus. Under tiden driver tillsynsmyndigheten saken på egen hand och väcker nu talan mot e-handlare. Förfarandet är i direkt konfrontation med riksdagens beslut och tycks bortse ifrån vem som är lagstiftare i Sverige.

I arbetet med att ta fram en ny lag om tobak och liknande produkter ville regeringen att regelverket för vad som ligger under marknadsföring skulle skärpas ytterligare. Tobaksvaror skulle visserligen fortsatt vara tillåtet att säljas men under strikta förhållanden – fysiska butiker skulle tillåtas undantag under villkor att produkterna inte framställs som uppsökande, påträngande eller uppmanar till köp. Webbutiker skulle inte tillåtas använda samma reglering som fysiska butiker, utan endast neutrala varu- och prislistor.

Anledningen till varför e-handeln skulle negativt särregleras i förhållande till fysisk butikshandel är lite höljt i dunkel. Riksdagen såg här allvarliga, principiella problem med regeringens lagförslag som riskerade att inskränka näringsfriheten, hota konkurrensneutralitet mellan online- och offlinehandeln och försvåra för e-handeln, vilket skulle skicka märkliga signaler både till svenskt näringsliv och omvärlden.

Våra partier har tillsammans yrkat på förbättring av folkhälsan genom att förebygga att människor börjar röka eller få fler att sluta. Utgångspunkt är att individer alltid har ett eget ansvar för sina beslut. För oss är det också viktigt att de medel som används för att stärka folkhälsan inte riskerar att generera problem för andra politikområden eller för rättsordningen i såväl Sverige som EU. En bra tumregel är att utgå ifrån förslag som bygger på likabehandling och teknikneutralitet. Det underlättar för företag och människor att planera och investera i verksamheter eftersom det tenderar att gynna förutsebarheten.

Riksdagen förkastade alltså regeringens förslag och uppmanade den att återkomma med ett nytt sådant i linje med vad som beslutats. Samtidigt bestämde riksdagen att gällande regler för marknadsföring skulle överföras till den nya lagen. Ärendet bereds nu i regeringskansliet parallellt med att tillsynsmyndigheten och KO väcker talan mot ett enskilt snusföretag som bedriver handel på internet. Detta sker utifrån en tolkning av regelverket som står i direkt strid med vad riksdagen uttryckligen har bestämt. Ändå driver nu rättstillämpningen den politiska majoritetsviljan till att avgöras i domstol.

Vi kan inte ha en ordning som innebär att en myndighet går emot riksdagens beslut och tilldelar sig själv makten att inskränka näringsfriheten för företag. Samma marknadsföringsregler ska gälla oavsett försäljningskanal. Det är därför angeläget att regeringen så snart som möjligt kan presentera ett nytt lagförslag som tar sin utgångspunkt i likabehandlingen av företag. Vi behöver säkerställa möjligheten för ökad konkurrens mellan handelsplatser på lika villkor. Vi måste även se till att värna den ordning som ligger till grund för lagstiftningsprocessen så som den är beslutad av riksdagen.

 

Lars Hjälmered (m), ordförande i näringsutskottet

Helena Lindahl (c), ledamot i näringsutskottet