Det statliga bemanningsföretaget Samhall frias efter anmälningar om osund konkurrens.

Flera städföretag har anmält Samhall för Konkurrensverket. Detta efter misstankar att Samhall har fått osunda konkurrensfördelar efter att ha erhållit statliga subventioner bland annat för att anställa funktionshindrade.

Efter en större utredning kommer Konkurrensverket fram till att:

”Sammantaget ger utredningen ingen tydlig indikation på att Samhall, givet de marknadsförhållanden som råder, vid prissättningen av sina städtjänster tillämpar kalkylmetoder och rutiner som riskerar att snedvrida eller hämma konkurrensen i den mening som avses i bestämmelsen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.”