Riksrevisionen anser att det finns brister i Konkurrensverket tillsynsarbete.

Bristerna gäller hur Konkurrensverket prioriterar sin ärenden och även verkets interna kontroll.

Riksrevisionen kommer sin granskning fram till att det inte går att visa att Konkurrensverkets prioriteringspolicy bidrar till ”effektiv tillsyn” och det gäller ”särskilt” konkurrenstillsynen. Policyn är svår att tillämpa för ”vissa ärendetyper och innehåller inte alla faktorer som är relevanta för Konkurrensverket”, anser Riksrevisionen.

Riksrevisionen anser också att det finns ”brister i hur Konkurrensverket (har) organiserat och implementerat myndighetens interna kontroll för tillsynsarbetet”.

Det gäller både hur det löpande arbetet styrs och kontrolleras och hur organisationen för tillsynen är utformad. ¨

”Bristerna i den interna kontrollen försämrar förutsättningarna för prioriteringsbeslut och därmed effektiviteten i tillsynsarbetet”, anser Riksrevisionen.

Bristerna innebär att upphandlingsärenden oftast utreds på ”relativt kort tid”, med en ”stor variation” råder inom konkurrensärendena. Riksrevisionen tycker att Konkurrensverkets resurser är ”ojämnt fördelade” mellan myndighetens konkurrens- och upphandlingstillsyn och hittar inga underlag till varför fördelningen är som den är.