I oktober 2017 bildade organisationen Gröna Städer hållbarhetskommissionen. Tanken var att visa hur Sveriges hållbarhetsarbete kan effektiviseras. Rapporten är nu klar. Den bygger på en genomgång av regleringsbrev och instruktioner som styr myndigheternas arbete för ett urval av myndigheter. Kommissionen har även granskat hur den statliga styrningen av det regionala och lokala Agenda 2030-arbetet fungerar och följs upp. Vilka nationella incitament finns för samt sett över hur incitamenten fungerar.
Viljan att genomföra Agenda 2030 är god, konstaterar kommissionen, men:
 
* styrningen av hållbarhetsarbetet är ”inte är optimalt organiserat idag”.
* sektorsintressen riskerar att prioriteras.
* det saknas en ”övergripande och sammanhållen mål- och uppföljningsstruktur.
 
Gröna Städers förslag på bättre Agenda 2030-arbete
* Regeringen utvecklar budgetprocessen mot ”tvärsektoriella och integrerade analyser”.
* Budgetens mål kopplas tydligare ihop med målen i Agenda 2030.
* Agenda 2030 får en tydligare parlamentarisk förankring med hjälp av en parlamentarisk kommitté i riksdagen.
* Staten tar ansvar för att städerna och landsbygden ”utvecklas i samklang med sin omgivning – inte var och en för sig” möjligen med hjälp av en ”nationell urbanpolitik”.
* De transportpolitiska målen ses över enligt Trafikverkets önskemål.
* Upphandlingsmyndigheten ska ”tydligare prioritera” arbetet med att uppdatera databasen för hållbarhetskriterier och ska inrätta en rutin för systematisk uppdatering.
* En uppföljningsmodell för Sveriges hållbarhetsarbete tas fram, den ska också med kunna användas av både kommuner och landsting.
* Rådet för främjande av Kommunala Analyser, RKA, och SCB ska fastställa ”tillförlitliga indikatorer”, som vägleder kommunerna och landstingen i deras hållbarhetsarbete.
 
Gröna Städers hållbarhetskommission
Roger Tiefensee (c), kommunpolitiker i Flen, tidigare riksdagsledamot
Anna Ljungdell (s), tidigare kommunstyrelseordförande i Nynäshamn
Erik Persson, Gröna Städer
Lars Eriksson (s), riksdagsledamot, Civilutskottet
Terje Johnsson, grön konsult, ÅF
Åsa Johansson, kommunstyrelseordförande i Hagfors och ordförande i SABO
Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus inköpscentral
Claes Tingvall, professor i skadeepidemiologi seniorkonsult för ÅF