"En ny utredning (Dir 2015:21) ska undersöka behovet av statliga finansieringsinsatser riktade till små och medelstora företag. Utredningen ska lämna förslag på hur dagens insatser kan bli mer effektiva och ändamålsenliga. För Företagarna är det ett mycket välkommet besked. Vi liksom ett stort antal andra bedömare, däribland Riksrevisionen, har länge påpekat bristerna i det nuvarande systemet. I dagsläget kommer den statliga finansieringen helt enkelt inte de minsta och nystartade företagen till del.
 
Riksrevisionen har till exempel visat att företag i såddfasen endast fick 0,2 procent av det statliga riskkapitalet, trots att det var dessa som skulle prioriteras enligt regeringen. Riskrevisionens rapport "Statens insatser för riskkapitalförsörjning – i senaste laget (RiR 2014:1)" visar också att samarbetet med de privata investerarna borde utvecklas.
 
De statliga aktörerna kännetecknas också av väldigt höga administrativa kostnader vilket givetvis gör dem mindre effektiva i rollen som tillväxtfinansiärer. En viktig poäng är också att de flesta småföretag som söker finansiering vill ha detta i form av lån. Statens finansieringsinsatser måste därför bidra till att fler investeringar blir möjliga genom att sänka småföretagens finansieringskostnader även för lån.
 
Det är också viktigt att statens roll blir "kompletterande". Men det innebär inte att staten alltid ska ha en hög marknadsmässig avkastning i nivå med aktiemarknaden. Nya finansieringsinstrument är viktigt, liksom att finansiering finns att tillgå i hela landet utan att för den skull ställa krav på regional fördelning.
 
Till den nya utredningen knyts en referensgrupp bestående av de offentliga finansieringsaktörerna. Andra berörda intresseorganisationer och myndigheter ska hållas informerade om arbetet. Även om det är bra att de statliga aktörerna tar del av arbetet och på så sätt tar ansvar för att det verkligen blir en konkret förändring, är det väldigt viktigt att utredningen också lyssnar på företagen och andra aktörer. Annars riskerar den att förenkla för statens riskkapitalaktörer snarare än för företagen.
 
Att uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juni 2015 är också en smula förvånande. Även om vi uppskattar ett snabbt arbete, så vill vi också att förslagen ska vara väl genomarbetade. Tre månader är en mycket kort tid för utredningen att jobba på.
 
En del av kritiken mot dagens system är att det är alltför svårtillgängligt. Närings- och innovationsminister Mikael Dambergs kommentar är dock lovande: "Entreprenörerna ska kunna ägna sig åt vad de är bra på, utveckla sina idéer. Det statliga riskkapitalet ska vara effektivt, lättförståeligt och marknadskompletterande. Detta är ett viktigt steg mot ett bättre system både för entreprenörer och staten"."
 
Daniel Wiberg, chefsekonom, Företagarna