”Företagarna är i sig öppna för att hitta modeller för att skapa tydliga och långsiktiga ramar för företag som bedriver verksamhet inom skola, vård och omsorg. Det har betydelse för förutsättningarna att utveckla en väl fungerande välfärd. Det är dock mycket viktigt att systemet ges en rimlig utformning.
 
Man måste komma ihåg att de flesta privata aktörer inom välfärdssektorn är småskaliga, väl fungerande och levererar god kvalitet i sin verksamhet. Om det byggs in onödigt höga krav i systemet kommer det slå hårt mot små välfärdsföretag och mot mångfalden på marknaden. Hur kraven utformas spelar avgörande roll i detta avseende.
 
Systemen som byggs upp får inte heller bli så kostnadskrävande och byråkratiskt att det onödigt försvårar de små, seriösa välfärdsföretagens verksamhet.
 
Förslag om att vid tillståndsprövningen kräva långsiktiga ekonomiska garantier kan slå hårt, särskilt mot nya företag, vilket måste beaktas. Utöver detta framstår det som ett tveksamt förslag att avgiftsbelägga rent uppgiftslämnande av förändringar i personkretsen.
 
En annan aspekt av stor betydelse är att det nya systemet blir konkurrensneutralt mellan olika verksamheter. Samma krav på tillstånd, kompetens och erfarenhet som föreslås ställas på privata aktörer bör gälla för samtliga utförare på marknaden, även verksamheter som det offentliga bedriver i egen regi. Om inte så sker så uppstår en skevhet i systemet och urholkad kvalitetskonkurrens. Det är i detta avseende ett steg i rätt riktning att utredningen föreslår att tillståndsprövning för hemtjänst även ska omfatta exempelvis kommunala bolag och stiftelser.”
 
Ulrica Dyrke, Konkurrensexpert på Företagarna