I sin årsrapport är Finanspolitiska rådet framförallt kritiskt till finansminister Magdalenda Anderssons finanspolitik. Finanspolitiska rådet är inne på samma linje om Riksrevisionen som förra veckan kom med en kritisk granskning av regeringens hantering av överskottsmålet.
 
Finanspolitiska rådet tycker att
* finanspolitiken borde vara betydligt stramare år 2016-2018 eftersom ekonomin är expansiv.
* det rådet "en betydande avvikelse" mellan det finansiella sparandet och vad som rkävs för att överskottsmålet ska uppfyllas, trots att ekonomin är på väg in i högkonjunktur. Avvikelsen endast till "en mindre del förklaras" höga kostnader för asylinvandringen.
* Regeringen har övergivit krona-för-krona-finansiering och nu finns "inga åtaganden för när och hur överskottsmålet ska nås".
* Regeringen "borde ha avstått" från att använda bokföringsmässiga knep (tidigareläggning av kostnader) i slutet av 2015.
* Utgiftsutvecklingen är oroväckande inte bara för asylinvandring utan även för sjukförsäkringen och assistansersättningen.
* Regeringen har inte presenterat några skäl mot aktiva budgetförstärkningar trots avvikelse från överskottsmålet. Det saknas också åtagande om att finansiera oförutsedda utgiftsökningar eller reformer. Uppföljning av överskottsmålet. "Sammantaget är detta ett brott mot det finanspolitiska ramverket".
* Bristerna i uppföljningen av överskottsmålet bör "skyndsamt åtgärdas".
* Pensionsåldern behöver gradvis höjas för att de offentliga finanserna ska vara långsiktigt hållbara.
* De planerade investeringarna i höghastighetsjärnväg är "samhällsekonomiskt mycket olönsamma" och "bör därför inte genomföras".