Debattinlägget är avsett för Svenska Dagbladet och återges här i sina väsentligaste delar.


Europa har brottats med många utmaningar det senaste decenniet. Finanskrisen slog hårt mot våra ekonomier och sociala skyddsnät. Arbetslöshet, fattigdom och ojämlikhet nådde oacceptabelt höga nivåer i Europa. Vi såg oron bland medborgarna öka och förtroendet för politiska lösningar minska, vilket banade väg för främlingsfientlighet och populism. Sam­tidigt förändrar digitalisering och globalisering i kombination med nya livsstilar och en åldrande befolkning hur vi lever och arbetar.
 
För att sätta detta i perspektiv så finns det i dag fler vuxna över 65 år än det finns barn under 14 år. De flesta barn som börjar skolan i dag kan i framtiden få jobb som ännu inte existerar. 40 procent av alla arbetsgivare rappor­terar redan att de inte kan hitta personer med den kompetens de behöver. Detta ­visar att nya möjligheter skapas, men också att nya utmaningar uppstår.
 
Tack vare kraftfulla åtgärder börjar Europa nu sakta men säkert att återhämta sig. Den genomsnittliga tillväxten i EU är tillbaka på över 2 procent, och mer än 8 miljoner jobb har skapats de senaste tre åren. Arbetslösheten är den lägsta på nio år och sysselsättningen är på väg att nå sin högsta nivå någonsin.
 
För att återupprätta förtroendet och framtidstron behöver EUs medlemsstater och institu­tioner visa beslutsamhet och engagemang. Vi måste leverera konkreta resultat och göra människors vardag bättre. Just nu pågår en ordentlig debatt om EUs framtid. Den inleddes vid toppmötet i Bratislava förra året och präglades av Europeiska kommissionens vitbok tidigare i år. I den debatten har vi båda genomgående varit tydliga med att ett rättvisare och mer socialt Europa måste vara själva kärnan i vår union.
 
Ansvaret börjar på lokal, regional och nationell nivå och bör även inbegripa arbetsmarknadens parter på alla nivåer i Europa. EU fyller en viktig funktion när det gäller att stödja dessa insatser. Detta kan vi se i Europeiska kommissionens beslutsamhet att sätta sociala prioriteringar och social rättvisa i centrum av allt den gör.
 
Vi har redan gjort tydliga framsteg. Det gläder oss att vi kan vara på väg att nå en första överenskommelse för att revidera utstationeringsdirektivet. Det är ett viktigt steg mot att genomdriva principen om lika lön för lika ­arbete.
 
För några veckor sedan enades Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Euro­peiska unionens råd om den europeiska pelaren för sociala rättigheter. I pelaren fastslås 20 principer om bättre levnads- och arbetsförhållanden för EUs medborgare. Det är ett gemensamt åtagande om de värderingar och rättigheter som vi alla står för – från jämlikhet till socialt skydd, från rättvisa arbetsvillkor till livslångt lärande. Proklamationen av pelaren vid toppmötet i Göteborg är ett viktigt steg på vägen mot ett mer socialt Europa.
 
Toppmötet kommer att vara ett avgörande tillfälle i debatten om Europas framtid. Vi kommer att fokusera på hur vi ska förbättra tillträdet till arbetsmarknaden och få fler människor i arbete, framför allt fler kvinnor. Där går utvecklingen för långsamt. Vi kommer att diskutera hur vi ska säkerställa rättvisa jobb och goda arbetsvillkor över hela vår kontinent, även för nya former av arbete. Vi kommer att titta på hur omställningar och rörlighet kan hanteras bättre inom EU, bland annat genom att utrusta människor med rätt kompetens, så att de kan utvecklas inom flera olika yrken under sin karriär. I slutet av toppmötet kommer EUs ledare även att diskutera framtiden för utbildning och kultur i EU.
 
Det EU vi arbetar för är ett EU som sätter människors önskemål och intressen i första rummet. I Göteborg har vi som mål att grundläggande värderingar och prioriteringar – exempel­vis inkluderande tillväxt, rättvisa arbetsvillkor och en stark social dialog – ska bli djupt förankrade i Europeiska unionens framtid. Det är vad EUs medborgare för­väntar sig av oss.
 
Stefan Löfven, statsminister (s)
Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande