DEBATT. Helen Stjerna, generalsekreterare för organisationen A Non Smoking Generation föreslår i ett tidigare debattinlägg att tobakshandlarna inför ett tillfälligt stopp mot tobaksförsäljning och att ett införande av tobaksfri skoltid införs omedelbart för minska riskerna för covid-19. Markus Lindblad, kommunikationschef för världens största återförsäljare av nikotinportioner, Hayppgroup, föreslår skatte- och momsbefriade nikotinportioner som ett sätt att rädda den svenska vården. Han vill också tillsammans med A Non Smoking Generation skapa en ”rökfri generation”.

De flesta som insjuknat i sjukdomen covid-19 har haft bakomliggande sjukdomar och rökning antas vara en faktor. I de två länder som hittills drabbats värst av pandemin, Italien och Kina, är äldre män klar överrepresenterade bland dem som dött. En teori är att rökare är särskilt drabbade. Rökningen bidrar till att förstärka utsattheten hos redan sårbara grupper och det blir särskilt tydligt av en ny virussmitta som nu pågår. Generellt i världen är det fler män än kvinnor som röker men i Sverige är det i stort sett inga skillnader mellan könen.

Nu vill därför Helen Stjerna, generalsekreteraren för Non Smoking Generation, att fler åtgärder sätts in för att stoppa smittspridningen, exempelvis ett omedelbart försäljningsstopp, höjd skatt och ett exponeringsförbud av tobaksvaror.

Det är bra med nya idéer till förslag hur folkhälsan kan förbättras och sjukvården stärkas i dessa kritiska dagar. Vi behöver se över alla möjligheter till förstärkning av de resurser som nu krävs. Det innebär också att det är ett utmärkt läge för att ta till sig faktabaserad kunskap om olika nikotinprodukters skadeverkningar och samtidigt fokusera på vad som i realiteten kan underlätta för vården i nuläget. Att urskillningslöst betrakta allt som har med nikotin att göra som om det vore rökning riskerar att missa målet.

Nu behöver istället både myndigheter och statliga opinionsorgan ta till sig innebörden av begreppet riskreduktion hos tobaksvaror och börja applicera det på de folkhälsoprogram som kan sättas in i akuta sammanhang som coronaviruset och de riskgrupper som tycks vara särskilt sårbara. Allt för att underlätta sjukvårdens svåra arbete med smittade och patienter som redan insjuknat och som kommer att insjunka längre fram. Hjälp därför rökare och bidra till att avlasta vården genom att subventionera nikotinportioner i första hand under den tid som coronaviruset har den samhällsspridning som nu är fallet. Ett konkret förslag är att införa omedelbar skyddslagstiftning genom att skatte- och momsbefria nikotinportioner för att rädda den svenska vården! Efter det att vi gått igenom den akuta fasen kan subventionsinsatsens effekter utvärderas av olika experter inom ramen för den kommande ANDT-strategin (ANDT = alkohol, narkotika, dopning, tobak) för att förbättra människors liv och hälsa.

I Sverige röker man klart minst i EU och en viktig anledning till det är att människor snusar eller använder nikotinportioner i stället. Det har lett till att Sverige har den lägsta andelen rökrelaterade dödsfall bland OECD-länderna. Det är ett hälsorelaterat faktum som nedtonas från officiellt håll men som industrin och handeln under många år har påpekat vara en väl fungerande strategi för att förbättra folkhälsan. Förhoppningsvis kommer detta att gynna sjukvårdens förutsättningar att klara den situation som uppkommit. Om rökning är en faktor som återkommer bland de som insjuknar i COVID-19 bör extraordinära åtgärder sättas in. Subventionerade nikotinportioner är kan rekommenderas till alla dem som ingår i riskgruppen.

Det är dags att sätta människors liv och hälsa före ideologi. Låt oss tillsammans sitta ned och titta på hur vi kan minska skadorna förknippade med tobak och nikotin – låt oss skapa en rökfri generation tillsammans!

Markus Lindblad, kommunikationschef, Hayppgroup