I ett brev till Kulturdepartementet skriver hon att Sverige blivit en vitfläck på den europeiska och den globala filmkartan eftersom det inte längre går att se hur många som ser på svensk respektive utländsk film.
 
Bristen på statistisk påverkar flera aktörer på den svenska filmmarknaden, påpekar Anna Serner.
“Sammanfattningsvis kan konstateras att vi ser mycket allvarligt på situation för filmen. Vår möjlighet att genomföra den nya filmpolitiken försvåras väsentligt på såväl nationell, regional och lokal nivå som på internationell nivå när centrala aktörer väljer att förhindra samverkan mellan parter som verkar inom filmens område” skriver Anna Serner.
Hon kommer med tre möjliga förslag:
* Sänkt biografmomsen till den kulturmoms på 6 procent som andra kulturuttryck har. 
* Reglering i lag så att alla filmfönster har en skyldighet att rapportera visningssiffror till Filminstitutet kvartalsvis.  
* Ett förändrat uppdrag till Konkurrensverket att hindra monopol, eller missbruk av dominerande ställning, vilket ska gälla områden som säkrar yttrandefriheten och åsiktsmångfalden.

Tonchi Percan