SVT-programmet Uppdrag Granskning ska har berättat att företrädare för föreningen Alby moské vid ett möte med Moderaterna har erbjudit sig att uppmana föreningens medlemmar att vid kommunalvalet den 9 september 2018 rösta på Moderaterna. Detta om Moderaterna skulle ordna bygglov och/eller mark för uppförande av en moskébyggnad. En företrädare för Miljöpartiet hade arrangerat mötet.

Agerande har polisanmälts vid tre tillfällen gällande ”otillbörligt verkande vid röstning”.

Men chefsåklagaren bedömer det som om inget brott har begåtts och skriver i sitt beslut:

”Att företrädare för en sådan sammanslutning, i nu aktuellt fall Alby Moské, förklarar sig beredda att uppmana medlemmarna att rösta på ett visst parti, försåvitt partiet är berett att tillgodose sammanslutningens intressen, bedöms inte innebära att de straffrättsligt söker otillbörligt påverka valet. Inte heller bedöms förfarandet innebära en begäran om otillbörlig förmån för röstning i allmänt ärende. Det föreligger inte heller därutöver anledning anta att brott i något annat avseende har förövats.”